Projekt umowy

 

WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ

ZALĄCZNIK NR 2 DO PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

 

Repertorium A numer /2012

 

A K T N O T A R I A L N Y

 

Dnia xxx roku dwa tysiące dwunastego /xx-xx-2012/, w Kancelarii Notarialnej w xxx przy xxx numer xxx, przed notariuszem xxx, stawili się: -------------------------------------------------------------------------------------

1/ Tomasz Szczepan KURPISZ, , ----------------------------

według oświadczenia zamieszkały: , --------------------------

2/ Tomasz KOZŁOWSKI, syn Jacka i Janiny, PESEL , ------------------------------------

według oświadczenia zamieszkały: , -----------

ad 1 i ad 2 działający jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: „TOMPOL” – spółka cywilna Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz z siedzibą w Lesznie, adres: 64-100 Leszno, ulica Żytnia numer 21, NIP 697-22-08-429, REGON 300580940, zwanych w dalszej części umowy Deweloperem”, ------------------------------------------------------------------------------------------------

3/ Pani/Pan xxx, zwani w dalszej części umowy „Nabywcą”. --------------------------------------------------

Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie dowodów osobistych: ad 1 – numer xxx, z terminem ważności do dnia xxx roku; ad 2 – numer xxx, z terminem ważności do dnia xxx roku. -------------------------------

 

U M O W A D E W E L O P E R S K A

 

§ 1 1. Tomasz Kozłowski i Tomasz Szczepan Kurpisz wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: „TOMPOL” – spółka cywilna Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz z siedzibą w Lesznie oświadczają, że: -------

a/ na podstawie zmiany treści umowy spółki cywilnej z dnia 5 lipca 2010 roku oraz umowy przeniesienia praw z dnia 5 lipca 2010 roku, na prawach wspólności łącznej wspólników spółki cywilnej, są użytkownikami wieczystymi działki oznaczonej numerem dwieście siedemdziesiąt cztery łamane przez cztery /274/4/ (AM 2, obręb 0007 – Cieplice VII) o powierzchni jednego tysiąca trzystu dwudziestu dwóch metrów kwadratowych /0,1322 ha/, położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Wolności i ulicy Zielonej, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt łamane przez cztery /Kw. nr JG1J/00089450/4/, w dziale I-Sp. wpisane jest, że działka ta znajduje się w użytkowaniu wieczystym do dnia pierwszego marca roku dwa tysiące sto szóstego /01-03-2106/, w dziale II, jako właścicielka gruntu, wpisana jest Gmina Jelenia Góra, w dziale III wpisane są: a/ nieodpłatna i bezterminowa służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę numer 274, wpisana w związku z odłączeniem i przeniesieniem działki numer 274/3 z Kw. nr JG1J/00039869/9, na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela działki numer 3/4, zabudowanej stacją trafo, objętej księgą wieczystą Kw. numer JG1J/00061305/1; b/ nieodpłatna i bezterminowa służebność gruntowa polegająca na prawie dostępu do działki numer 274, w związku z eksploatacją i konserwacją sieci i komory C.O. znajdującej się na tej działce, wpisana w związku z odłączeniem i przeniesieniem działki numer 274/3 z Kw. nr JG1J/00039869/9, na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela działek o numerach: 514/3, 514/5 i 514/6, objętych księgą wieczystą Kw. numer JG1J/00048287/1, które to służebności współobciążają nieruchomości objęte księgami wieczystymi: Kw. nr JG1J/00087167/9, Kw. nr JG1J/00087169/3 i Kw. nr JG1J/00039869/9, a dział IV tej Kw. wolny jest od wpisów; --------------------------------------------------------------

b/ na podstawie zmiany treści umowy spółki cywilnej z dnia 5 lipca 2010 roku oraz umowy przeniesienia praw z dnia 5 lipca 2010 roku, na prawach wspólności łącznej wspólników spółki cywilnej, w udziale wynoszącym czterdzieści osiemdziesiątych szóstych /40/86/ części, są współużytkownikami wieczystymi działki gruntu oznaczonej numerem dwieście siedemdziesiąt cztery łamane przez pięć /274/5/ (AM 2, obręb 0007 – Cieplice VII) o powierzchni trzech tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu siedmiu metrów kwadratowych /0,3297 ha/, położonej przy ulicy Wolności i ulicy Zielonej w Jeleniej Górze, dla której wyżej wskazany Sąd, prowadzi księgę wieczystą numer osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć łamane przez trzy /Kw. nr JG1J/00087169/3/, w której, w dziale I-Sp. wpisane jest, że grunt oddany jest w użytkowanie wieczyste do dnia pierwszego marca roku dwa tysiące sto szóstego /01-03-2106/, w dziale II, jako właścicielka gruntu wpisana jest Gmina Jelenia Góra, w dziale III wpisane są: a/ nieodpłatna i bezterminowa służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę numer 274, wpisana w związku z odłączeniem i przeniesieniem działki numer 274/5 z Kw. nr JG1J/00039869/9, na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela działki numer 3/4, zabudowanej stacją trafo, objętej księgą wieczystą Kw. numer JG1J/00061305/1 oraz b/ nieodpłatna i bezterminowa służebność gruntowa polegająca na prawie dostępu do działki numer 274, w związku z eksploatacją i konserwacją sieci i komory C.O. znajdującej się na tej działce, wpisana w związku z odłączeniem i przeniesieniem działki numer 274/5 z Kw. nr JG1J/00039869/9, na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela działek o numerach 514/3, 514/5 i 514/6, objętych księgą wieczystą Kw. numer JG1J/00048287/1, które to służebności współobciążają nieruchomość objętą księgą wieczystą Kw. nr JG1J/00039869/9, a dział IV tej Kw. wolny jest od wpisów. ----------------------------------------

Tomasz Kozłowski i Tomasz Szczepan Kurpisz wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: „TOMPOL” – spółka cywilna Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz z siedzibą w Lesznie oświadczają, że: -------------------------

- zgodnie z ostateczną i podlegającą wykonaniu decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, Nr 307/2009, z dnia 1 lipca 2009 roku, wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry przez Kierownika Referatu Budownictwa, Deweloper realizuje projekt budowlany nazwany “Osiedle Zielone Tarasy”, na nieruchomości stanowiącej działkę numer 274 (obecnie po podziale działki gruntu o numerach: 274/1, 274/2, 274/3, 274/4) mają zostać wybudowane cztery budynki mieszkalne wielorodzinne, obręb Cieplice VII przy ulicy Zielonej w Jeleniej Górze oraz zgodnie z ostateczną i podlegającą wykonaniu decyzją 307/2009/2011 z dnia 18 listopada 2010 roku zmieniającą decyzję pozwolenia na budowę Nr 307/2009 w zakresie lokalizacji budynku B1, zmiany jego funkcji w poziomie parteru z usługowej na dwa /2/ mieszkania i 5 garaży oraz zwiększenie kubatury budynku, wydanej z poważnienia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Urbanistyki Architektury i Budownictwa oraz z ostateczną i podlegającą wykonaniu decyzją nr 307/2009/2011/12 z dnia 13 kwietnia 2012 roku zmieniającą pozwolenie na budowę nr 307/2009 z dnia 1 lipca 2009 roku w zakresie zmiany lokalizacji przyłączy wody i kanalizacji, dobudowy wiatrołapu, zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie usługowe, wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry przez Kierownika Referatu Budownictwa, działka numer 274/4 zabudowana ma zostać budynkiem mieszkalnym, oznaczonym w projekcie budowlanym symbolem B1, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- obecnie budynek wybudowany jest na etapie stanu surowego otwartego, stan surowy zamknięty zostanie zrealizowany do dnia 30 sierpnia 2012 roku, a zakończenie prac budowlanych nastąpi do dnia 30 listopada 2012 roku, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- nastąpiło już rozpoczęcie sprzedaży w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego /Dz. U. z dnia 28 października 2011 roku, Nr 232, poz. 1377/, w związku z czym na podstawie art. 37 tej ustawy nie stosuje się art. 4 określającego środki ochrony, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Deweloper wybuduje budynek B1, w którym znajdować się będzie czternaście /14/ lokali mieszkalnych, jeden /1/ lokal usługowy oraz pięć /5/ lokali użytkowych – garaży, w tym powstanie między innymi: ---------------------

a/ niewyodrębniony lokal mieszkalny oznaczony w projekcie budowlanym numerem xxx /xx/, który to lokal składać się będzie z: xxx o projektowanej powierzchni użytkowej xxx metra kwadratowego /xxx m2/ wraz ze stosownym udziałem (określonym zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali niżej powołanej) w elementach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz udziałem w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu numer 274/4, wyżej opisanej, ------

b/ niewyodrębniony lokal użytkowy – garaż numer oznaczony w projekcie budowlanym numerem xxx /xx/, położony na parterze (pierwszej /1/ kondygnacji nadziemnej), składający się z garażu o projektowanej powierzchni użytkowej xxx /xx,xx m2/ wraz ze stosownym udziałem (określonym zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali niżej powołanej) w elementach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz udziałem w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu numer 274/4, wyżej opisanej, ------------------------------------------------------------------

- szczegółową lokalizację, tj. usytuowanie w budynku lokalu mieszkalnego numer xxx i lokalu użytkowego – garażu numer xxx, określenie powierzchni i układu pomieszczeń, zakres i standard prac wykończeniowych oraz stan techniczny lokalu mieszkalnego numer xxx i lokalu użytkowego – garażu xxx określają: a/ standard wykończenia – dotyczący technologii i standardu wykończenia budynku i lokalu, stanowiący załącznik numer 2 do niniejszej umowy, b/ rzut xxx piętra budynku – lokalizacja lokalu mieszkalnego, stanowiący załącznik numer 3 do niniejszej umowy, c/ rzut parteru budynku – lokalizacja lokalu użytkowego - garażu, stanowiący załącznik numer 4 do niniejszej umowy, d/ rzut lokalu mieszkalnego, stanowiący załącznik numer 5 do niniejszej umowy, e/ rzut lokalu użytkowego – garażu, stanowiący załącznik numer 6 do niniejszej umowy, ----------------------------

- powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego – garażu, wyliczona została w świetle ścian wewnętrznych lokali w stanie wykończonym, bez odliczania powierzchni zajętej przez ścianki działowe i zabudowy nie stanowiące konstrukcji lub obudowy danego lokalu, powierzchnia balkonów i tarasów wyliczona została jako wielkość płyty balkonu, czy tarasu w świetle pełnych przegród pionowych, bez odliczania powierzchni zajętych przez ażurowe bariery i przegrody ślusarskie, sposób wyliczenia powierzchni użytkowych został określony w oparciu o Polską Normę PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych, ------------------------------------------------

- inwestycja „Osiedle Zielone Tarasy” w całości finansowana jest ze środków własnych Dewelopera, -------------

- prawa, objęte treścią tego aktu pozostają w ich wyłącznym posiadaniu i z wyjątkiem służebności, wyżej opisanych, nie są obciążone żadnymi innymi prawami bądź długami na rzecz osób trzecich, w tym prawami wynikającymi z umów najmu lub dzierżawy, ---------------------------------------------------------------------------------

- nie zalegają w opłatach i podatkach, do których mają zastosowanie przepisy o zobowiązaniach podatkowych, -

- nieruchomość nie ma ukrytych wad prawnych, a w szczególności nie toczy się postępowanie egzekucyjne, którego przedmiotem byłaby ta nieruchomość oraz nie istnieją roszczenia osób trzecich o ustanowienie na tej nieruchomości służebności gruntowych lub osobistych, -------------------------------------------------------------------

- działka gruntu numer 274/4 posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę numer 274/5, która to działka stanowi drogę dojazdową także do działek gruntu oznaczonych numerami: 274/1, 274/2 i 274/3, -------------------

- Tomasz Szczepan Kurpisz i Tomasz Kozłowski jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: „TOMPOL” – spółka cywilna Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz z siedzibą w Lesznie są czynnymi i zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, a czynność objęta treścią tego aktu, opodatkowana będzie podatkiem VAT, który to podatek zostanie przez nich zapłacony. ---------------------------------------------------------------------- 2. Nabywca oświadcza, że: -------------------------------------------------------------------------------------------

- zapoznał się z projektem budowlanym w/w budynku, w szczególności z wynikającą z projektu lokalizacją budynku, lokalizacją w budynku lokalu mieszkalnego oznaczonego w projekcie budowlanym numerem xxx oraz lokalu użytkowego – garażu oznaczonego w projekcie budowlanym numerem xxx ze stanem prawnym i faktycznym, praw wyżej opisanych, w tym standardem wykończenia wskazanym w „Opisie technicznym inwestycji”, stanowiącym załącznik numer 2 i integralną część niniejszej umowy i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- przed zawarciem niniejszej umowy otrzymał od Dewelopera prospekt informacyjny wraz z załącznikami i zapoznał sięjego treścią, ----------------------------------------------------------------------------------------------------

- został poinformowany przez Dewelopera o możliwości zapoznania się w siedzibie Dewelopera ze wszystkimi dokumentami wymaganymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, wyżej cytowanej, -------------------------------------------- zapoznał się z warunkami finansowania zakupu wybranej przez siebie nieruchomości oraz oświadcza, że płatności dokona ze środków własnych. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Przy akcie tym przedłożono: ------------------------------------------------------------------------------------

a/ prospekt informacyjny wraz z załącznikami – załącznik numer 1 i integralna część niniejszej umowy, ----------

b/ standard wykończenia – dotyczący technologii i standardu wykończenia budynku i lokalu, który stanowi Załącznik numer 2 i integralną część niniejszej umowy, --------------------------------------------------------------------

c/ rzut xxx piętra budynku – lokalizacja lokalu mieszkalnego, stanowiący załącznik numer 3 do niniejszej umowy, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d/ rzut parteru budynku – lokalizacja lokalu użytkowego - garażu, stanowiący załącznik numer 4 do niniejszej umowy, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e/ rzut lokalu mieszkalnego, stanowiący załącznik numer 5 do niniejszej umowy, --------------------------------------

f/ rzut lokalu użytkowego – garażu, stanowiący załącznik numer 6 do niniejszej umowy, -----------------------------

j/ odpis zwykły księgi wieczystej Kw. nr JG1J/0008950/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych, wydany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych Ekspozyturę w Jeleniej Górze przy ulicy Bankowej numer 18, dnia xxx xxx 2012 roku, sygn. wniosku JG1J/xx.xx/xx/2012, ---------------

a nadto okazano: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ostateczną i podlegającą wykonaniu decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, Nr 307/2009, z dnia 1 lipca 2009 roku, wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry przez Kierownika Referatu Budownictwa, cyt. w § 1 tego aktu, ------------------------------------------------------------------

- ostateczną i podlegającą wykonaniu decyzję 307/2009/2011 z dnia 18 listopada 2010 roku zmieniającą decyzję pozwolenia na budowę Nr 307/2009, wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Urbanistyki Architektury i Budownictwa, -----------------------------------------------

- ostateczną i podlegającą wykonaniu decyzję nr 307/2009/2011/12 z dnia 13 kwietnia 2012 roku zmieniającą pozwolenie na budowę nr 307/2009 z dnia 1 lipca 2009 roku, wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry przez Kierownika Referatu Budownictwa, ---------------------------------------------------------------------------

- wypis z rejestru gruntów dotyczący działki gruntu o numerze 274/4, wydany z up. Prezydenta Miasta Jeleniej Góry przez Geodetę, sporządzony według stanu na dzień xx xxx 2012 roku, --------------------------------------------

- wypis z rejestru gruntów dotyczący działki gruntu o numerze 274/5, wydany z up. Prezydenta Miasta Jeleniej Góry przez Geodetę, sporządzony według stanu na dzień xx xxxx 2012 roku, ------------------------------------------

- umowę spółki cywilnej działającej pod nazwą: „TOMPOL” – spółka cywilna Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz z siedzibą w Lesznie, z dnia 11 czerwca 2007 roku, ---------------------------------------------------------------

- wypis aktu notarialnego – zmiany treści umowy spółki cywilnej z dnia 5 lipca 2010 roku, zawartej w tutejszej Kancelarii Notarialnej, przed notariuszem Przemysławem Szocińskim, Repertorium A numer 4265/2010, -------- - wypis aktu notarialnego – umowy przeniesienia praw zawartej dnia 5 lipca 2010 roku, w tutejszej Kancelarii Notarialnej, przed notariuszem Przemysławem Szocińskim, Repertorium A numer 4268/2010. ----------------------

§ 3 1. Tomasz Kozłowski i Tomasz Szczepan Kurpisz wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: „TOMPOL” – spółka cywilna Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz z siedzibą w Lesznie (Deweloper) z o b o w i ą z u j ą się do: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a/ wybudowania na działce gruntu numer 274/4 budynku mieszkalnego – zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę Nr 307/2009 z dnia 1 lipca 2009 roku z późniejszymi zmianami, a następnie, po zakończeniu budowy do ustanowienia odrębnej własności: ----------------------------------------------------------------------------------------------

- samodzielnego lokalu mieszkalnego numer xx /xx/ i sprzedaży, w stanie wolnym od obciążeń, xxx (Nabywcy), mogącego stanowić odrębną nieruchomość, lokalu mieszkalnego numer xx, położonego na xxx budynku, (xxx /x/ kondygnacji nadziemnej), w budynku mieszkalnym oznaczonym na projekcie budowlanym symbolem B1, posadowionym na działce numer 274/4, przy ulicy Wolności – Zielonej w Jeleniej Górze, który to lokal składać się będzie z: xxx, xxx i xxx o projektowanej powierzchni użytkowej xxx setnych metra kwadratowego /xx,xx m2/, zgodnie z położeniem oraz standardem wykonania wskazanym w załącznikach numer 2, 3 i 5 do niniejszej umowy wraz z udziałem w prawie własności wspólnych części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz takim samym udziałem w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu o numerze 274/4, bliżej opisanej w § 1 ust. 1 pkt a/ tego aktu, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- samodzielnego lokalu użytkowego – garażu numer xxx /x/ i sprzedaży, w stanie wolnym od obciążeń, xxx, mogącego stanowić odrębną nieruchomość, lokalu użytkowego – garażu numer x, położonego na xxx /x/ kondygnacji nadziemnej (xxx), w budynku mieszkalnym oznaczonym na projekcie budowlanym symbolem B1, posadowionym na działce numer 274/4, przy ulicy Wolności – Zielonej w Jeleniej Górze, który to lokal składa się z garażu o powierzchni użytkowej xxx setnych metra kwadratowego /xx,xx m2/, zgodnie z położeniem oraz standardem wykonania wskazanym w załącznikach numer 2, 4 i 6 do niniejszej umowy wraz z udziałem w prawie własności wspólnych części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz takim samym udziałem w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu o numerze 274/4, bliżej opisanej w § 1 ust. 1 pkt a/ tego aktu, oraz -------------------------------------------------------

b/ sprzedaży udziału wynoszącego xxx osiemdziesiąte szóste /x/86/ części w prawie współużytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 274/5 o powierzchni 0,3297 ha, bliżej opisanej w § 1 ust. 1 pkt b/ tego aktu, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

za łączną cenę brutto xxx tysięcy złotych /xxx.xxx,xx zł/ (za lokal mieszkalny w kwocie brutto xxx tysięcy złotych /xxx.xxx,xx zł/, za lokal użytkowy – garaż w kwocie brutto xxx tysięcy złotych /xx.xx,xx zł/ oraz za udział w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu numer 274/5 w kwocie brutto xxx tysięcy złotych /x.xxx,xx zł/, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a xxx xxx lokal mieszkalny oznaczony na projekcie budowlanym numerem xx, lokal użytkowy – garaż oznaczony na projekcie budowlanym jako garaż numer xx, wyżej opisane i prawa z nimi związane oraz udział w prawie współużytkowania wieczystego działki numer 274/5 w/w, w stanie wolnym od obciążeń, za wyżej podaną łączną cenę brutto zobowiązuje się kupić, oświadczając że zobowiązanie z niniejszej umowy zaciąga xxx. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Powyższa kwota zawiera cenę brutto lokali (wykonanych w technologii i standardzie przewidzianych w Załączniku numer 2 do niniejszej umowy), cenę za udział w elementach wspólnych budynku i w prawie współużytkowania wieczystego gruntu oraz za udział w prawie współużytkowania wieczystego działki numer 274/5 wraz z należnym podatkiem VAT, przy czym strony postanawiają, że w przypadku zmiany powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego o więcej niż trzy procent /3%/ powierzchni wskazanej w niniejszej umowie, cena netto lokalu mieszkalnego, zwiększy się albo zmniejszy o kwotę stanowiącą iloczyn różnicy metrów kwadratowych, pomiędzy powierzchnią użytkową projektowaną, a rzeczywistą powierzchnią lokalu mieszkalnego numer xx oraz kwoty trzech tysięcy ośmiuset sześciu złotych sześćdziesięciu trzech groszy /3.806,63 zł/ brutto, za jeden metr kwadratowy. ------------------------------------------------------------------------------

Strony postanawiają, iż ostateczne oznaczenie numerów lokali zostanie określone po zakończeniu inwestycji, w zaświadczeniach o samodzielności lokali wydanych dla w/w lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego – garażu, oznaczonych w projekcie budowlanym i niniejszym akcie jako lokal mieszkalny nr xx oraz lokal użytkowy – garaż numer xx. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 4 1. Cena brutto w łącznej kwocie xxx złotych /xx.xxx,xx zł/, zapłacona zostanie w sposób następujący: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a/ kwota xxx tysięcy złotych /xx.xxx,xx zł/, której to kwocie strony nadają znaczenie zadatku w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zapłacona zostanie najpóźniej do dnia xxx xxx xxx roku dwa tysiące dwunastego /xx-xx-20xx/, przelewem na rachunek bankowy Tomasza Kozłowskiego i Tomasza Szczepana Kurpisza prowadzony dla „TOMPOL” – spółka cywilna Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz z siedzibą w Lesznie przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie Oddział w Lesznie, numer rachunku 53 1020 3088 0000 8402 0045 3126,-----------------------------------------------------------------------

b/ reszta ceny w kwocie xxx tysięcy złotych /xxx.xxx,xx zł/, zapłacona zostanie najpóźniej w dniu zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokali i sprzedaży lokali, przelewem na rachunek bankowy Tomasza Kozłowskiego i Tomasza Szczepana Kurpisza, wyżej wskazany. ---------------------------------------------------------

2. W przypadku nie dotrzymania przez Nabywcę terminu płatności określonego w ustępie 1 tego paragrafu Zbywcom przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych od zaległej płatności lub jej brakującej części, miesięcznie, za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy zwłoki. Dokonywane przez Nabywcę wpłaty w pierwszej kolejności ulegają zaliczeniu na poczet należnych odsetek. -------------------------------------------------

3. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy, wyżej wskazany. ------------

Strony postanawiają, iż kwota płacona tytułem zadatku na zabezpieczenie wykonania niniejszej umowy zobowiązującej do wybudowania budynku oraz do ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia tych praw do lokali, zostaje poddana następującym regułom: --------------------------------------------------------------------

a/ w razie zawarcia umowy przeniesienia praw otrzymany zadatek zaliczony zostanie na poczet ceny sprzedaży; b/ w razie niewykonania niniejszej umowy deweloperskiej (tj. nie zawarcia umowy przeniesienia praw) w terminie określonym w § 6 na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi strona zobowiązana do nabycia, strona zobowiązana do zbycia może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy zobowiązującej odstąpić i otrzymany zadatek zachować; --------------------------------------------------------------------------------------

c/ w razie niewykonania niniejszej umowy deweloperskiej (tj. nie zawarcia umowy przeniesienia praw) w terminie określonym w § 6 na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi strona zobowiązana do zbycia, strona zobowiązana do nabycia może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy zobowiązującej odstąpić i żądać od strony zobowiązanej do zbycia zapłaty sumy zadatku dwukrotnie wyższej. ---------------------- § 5 1. W przypadku nie zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokali i umowy sprzedaży lokali, bez winy którejkolwiek ze stron, Tomasz Szczepan Kurpisz oraz Tomasz Kozłowski, wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: „TOMPOL” – spółka cywilna Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz z siedzibą w Lesznie zobowiązują się do zwrotu wpłaconej kwoty xxx xxx złotych /xx,00 zł/, najpóźniej w terminie do dnia xxx xxx roku dwa tysiące xxx /xx-xx-20xx/ i co do tego obowiązku poddają się egzekucji z tego aktu na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego, z całych swoich majątków, na rzecz xxx. ---------------------------

Zdarzeniami, od których uzależnione będzie wykonanie obowiązku zwrotu zadatku przez Tomasza Szczepana Kurpisza oraz Tomasza Kozłowskiego, wspólników spółki cywilnej pod nazwą: „TOMPOL” – spółka cywilna Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz z siedzibą w Lesznie będą: ---------------------------------------

a/ nie zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokali i umowy sprzedaży lokali w umówionym terminie, bez winy którejkolwiek ze stron, ------------------------------------------------------------------------------------

b/ bezskuteczny upływ terminu do zwrotu przez Tomasza Szczepana Kurpisza oraz Tomasza Kozłowskiego - wspólników spółki cywilnej pod nazwą: „TOMPOL” – spółka cywilna Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz z siedzibą w Lesznie, kwoty xx.xxx,xx złotych na rzecz xxx, --------------------------------------------------------------

które to zdarzenia muszą wystąpić łącznie. ------------------------------------------------------------------------------------

xxx będzie mogła wystąpić do Sądu o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności do dnia xxx xxx roku dwa tysiące xxx /xx-xx-20xx/. --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 6 1. Deweloper zobowiązuje się wybudować budynek mieszkalny, bliżej opisany w § 1 ust. 1 tego, w tym lokal mieszkalny numer xx i lokal użytkowy – garaż numer xx, w terminie do dnia trzydziestego listopada roku dwa tysiące dwunastego /30-11-2012/ wraz z zagospodarowaniem terenu i zgodnie z projektem budowlanym według następującego harmonogramu przedsięwzięcia deweloperskiego: -------------------------------

a/ stan surowy otwarty do dnia 30 lipca 2012 roku, --------------------------------------------------------------------------

b/ stan surowy zamknięty do dnia 30 sierpnia 2012 roku, -------------------------------------------------------------------

c/ zakończenie budowy – stan deweloperski do dnia 30 listopada 2012 roku, który to stan stanowi następujące wykończenie: drzwi wejściowe, bez drzwi wewnętrznych, posadzki betonowe, ściany i sufit szpachlowane i malowane na biało, ogrzewanie i ciepła woda z węzła, grzejniki z głowicami termostatycznymi, podejścia wody i kanalizacji do urządzeń sanitarnych, instalacja elektryczna, telefoniczna TV i wideodomofonowa, gniazda i włączniki elektryczne, okna z PCV z roletami zewnętrznymi. --------------------------------------------------

Strony postanawiają, że przez wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego w projekcie budowlanym symbolem B1, w którym znajdował będzie się lokal mieszkalny numer xx i lokal użytkowy – garaż numer xx, tym aktem objęte, rozumie się zakończenie robót budowlanych potwierdzone przez inspektora nadzoru budowlanego wpisem do dziennika budowy. ----------------------------------------------------------

2. Terminy określone w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą ulec zmianie bez konieczności zmiany niniejszej umowy deweloperskiej, ze względu na utrudnienia i przerwy w prowadzeniu budowy powstałe z przyczyn, za które Deweloper nie odpowiada. ------------------------------------------------------------------------------

3. Strony postanawiają, że umowa ustanowienia odrębnej własności lokali i sprzedaży lokalu mieszkalnego numer xx, lokalu użytkowego – garażu numer x i udziału w działce numer 274/5, zawarta zostanie, w terminie najpóźniej do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego /31-12-2012/, po uzyskaniu przez Dewelopera dokumentów niezbędnych do ustanowienia odrębnej własności w/w lokali, tj.: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a/ pozwolenia na użytkowanie budynku, --------------------------------------------------------------------------------------

b/ zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego numer xx i lokalu użytkowego – garażu numer xx. --------

4. Deweloper powiadomi Nabywcę o możliwej dacie i godzinie zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokali i umowy sprzedaży lokali oraz kancelarii notarialnej i jej adresie, w której zwierana będzie umowa ustanowienia odrębnej własności lokali i umowa sprzedaży najpóźniej na piętnaście /15/ dni roboczych przed proponowanym terminem. ------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 7 1. Strony oświadczają, że odbiór techniczny lokalu mieszkalnego numer xx i lokalu użytkowego – garażu numer x nastąpi protokołem, po zawiadomieniu Nabywcy o zakończeniu budowy według stanu deweloperskiego i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku w terminie określonym w pisemnym zawiadomieniu Nabywczyni o odbiorze lokali w rozumieniu art. 27 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, wyżej cytowanej. -----------------------

2. Odbiór, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dokonywany jest w obecności Nabywcy, który może zgłosić wady lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego – garażu. --------------

3. Deweloper zobowiązuje się w terminie czternastu /14/ dni od podpisania protokołu, doręczyć Nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz jej przyczynach. ----------

4. Deweloper zobowiązuje się w terminie trzydziestu /30/ dni od dnia podpisania protokołu, usunąć uznane wady lokali, jeżeli Deweloper, mimo zachowania należytej staranności nie usunie wad w powyższym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową do odpowiedzialności Dewelopera za wady fizyczne i prawne lokali stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny o rękojmi. -----------------------------------------

5. Nabywca zobowiązuje się odebrać lokal mieszkalny i lokal użytkowy – garaż, tym aktem objęte, jeżeli lokale te w chwili odbioru wolne będą od wad, który to odbiór stanowić będzie potwierdzenie wykonania przez Dewelopera prac na rzecz Nabywcy zgodnie z umową deweloperską. --------------------------------------------

6. Strony postanawiają, że wydanie przedmiotów umowy nastąpi przed zawarciem umowy ustanowienia odrębnej własności lokali i umowy sprzedaży lokali, bliżej opisanych w § 1 tego aktu, po zapłaceniu całej ceny sprzedaży, najpóźniej do dnia xxx xxx roku dwa tysiące xxx /xx-xx-20xx/. -------------------

§ 8 1. Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy deweloperskiej jeżeli: ----------------------------

a/ niniejsza umowa nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, wyżej cytowanej, -----------------------

b/ informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 w/w ustawy, -----------

c/ Deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 w/w ustawy prospektu informacyjnego wraz z załącznikami,

d/ informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej, --------

e/ prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy, -------------------------------

f/ w przypadku nieprzeniesienia na Nabywcę prawa własności lokalu mieszkalnego numer xx, lokalu użytkowego – garażu numer xx wraz z prawami z nimi związanymi i udziału w działce gruntu numer 274/5, o których w § 1 tego aktu, w terminie określonym w umowie deweloperskiej. ------------------------------------------

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt a/-e/, Nabywca ma prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. ---------------------------------------------------------------------

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt f/, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej nabywca wyznacza deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie praw, tym aktem objętych, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niespełnienia przez Nabywczynię świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w umowie deweloperskiej, mimo wezwania Nabywca w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niestawienia się Nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego numer xx i lokalu użytkowego – garażu numer xx lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Nabywcę praw, tym aktem objętych, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 9 Asesor poinformowała strony umowy o roszczeniach przysługujących stronom z mocy art. 390 kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, a w szczególności skutkach prawnych zawarcia umowy deweloperskiej oraz treści art. 23 tej ustawy, tj. możliwości ujawnienia roszczeń z niniejszej umowy w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości objętej treścią tego aktu. -----------------------------------------------------------------------------------

§ 10 1. Deweloper ponosić będzie odpowiedzialność za wady konstrukcyjne budynku, w szczególności elementy konstrukcji ścian, stropów budynku oraz konstrukcji i pokrycia dachu budynku, w którym znajdować się będzie lokal mieszkalny numer xx oraz lokal użytkowy – garaż numer xxx, przez okres trzech /3/ lat od daty oddania budynku do użytkowania. ----------------------------------------------------------------------------------------------

           2. Deweloper ponosić będzie odpowiedzialność za wady pozakonstrukcyjne budynku, a w szczególności urządzenia techniczne, osprzęt, urządzenia instalacyjne, stolarkę okienną i drzwiową oraz ślusarkę, malowania zewnętrzne i wewnętrzne oraz bramy i ogrodzenia, przez okres jednego /1/ roku od daty odbioru przez Nabywcę lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego – garażu. --------------------------------------------

§ 11 1. Strony postanawiają, że zarząd nieruchomością wspólną „Osiedle Zielone Tarasy” sprawowany będzie przez zarząd powierzony podmiotowi wskazanemu przez Sprzedających. ---------------------------------------

2. Nabywczyni zobowiązuje się w umowie ustanowienia odrębnej własności lokali i umowie sprzedaży lokali udzielić pełnomocnictwa Tomaszowi Szczepanowi Kurpiszowi i Tomaszowi Kozłowskiemu, wspólnikom spółki cywilnej działającej pod nazwą: „TOMPOL” – spółka cywilna Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz z siedzibą w Lesznie do wyboru podmiotu zarządzającego nieruchomością wspólną „Osiedle Zielone Tarasy” i zawarcia umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną z wybranym podmiotem. ------------------------

3. Nabywca wyrazi zgodę na to, żeby Tomasz Szczepan Kurpisz i Tomasz Kozłowski - jako wspólnicy spółki cywilnej działającej pod nazwą: „TOMPOL” – spółka cywilna Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz z siedzibą w Lesznie, w umowach ustanowienia odrębnej własności lokali i sprzedaży lokali położonych w budynku oznaczonym w projekcie budowlanym B1, będą mieli prawo do wskazywania, iż właściciele lokali mieszkalnych położonych na parterze budynku oznaczonych numerami: 1 i 2, korzystać będą z wyłączeniem właścicieli innych lokali z przyległych do tych lokali tarasów. ------------------------------------------------------------

§ 12 Koszty tego aktu i opłatę sądową ponoszą Deweloper i Nabywca, po połowie. ------------------------

Strony postanawiają, że koszty umowy ustanowienia odrębnej własności lokali i umowie sprzedaży oraz opłaty sądowe ponoszą Deweloper i Nabywca, po połowie. ----------------------------------------------------------

§ 13 Pobrano od tego aktu - na podstawie: ------------------------------------------------------------------------

a/ §§ 1, 2, 3 w zw. z § 6 pkt 15a rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. Nr 148, poz.1564 z późn. zm./ wynagrodzenie
w kwocie .................................................................................................................................................- ….,00 zł.-

b/ art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku

od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm./ podatek VAT 23%

od wynagrodzenia ....................................................................................................................................- ….,… zł.-

Razem:………….......- …,…. zł.-

/słownie: ………………………. złote …………………………………………..groszy/. -----------------------------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-