Prospekt informacyjny

 

 

Stan na dzi sporządzenia prospektu informacyjnego 19.07.2012

 

 

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA

 

 1. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

 

 

 

DANE DEWELOPERA

 

Deweloper


 

TOMPOL S.C TOMASZ KOZŁOWSKI, TOMASZ KURPISZ

 

 

Adres

 

64-100 LESZNO UL. ŻYTNIA 21

 

 

 

Nr NIP i REGON

 

(NIP) 697-22-08-429

 

(REGON) 300580940

 

Nr telefonu

tel/fax 65 526-25-14, 695 302 560, 602 494 164

pełnomocnik 508 240 831

 

Adres poczty elektronicznej

tomek.koz@wp.pl; tomasz@tombudleszno.pl ; r.zukowski@stepien.org.pl

 

 

Nr faksu

tel/fax 65 526-25-14

 

Adres strony internetowej dewelopera

www.tompol.net

www.zielonetarasy-cieplice.pl

 

 

I. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA

 


 

HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA


 

PRZYAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO

Adres

Jelenia Góra ul. Obrońców Pokoju 9

Data rozpoczęcia

21 listopada 2007

Data wydania ostateczne- go pozwolenia na użytkowanie

02 grudnia 2008


 

PRZYAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO

Adres

Jelenia Góra ul. Zielona 6

Data rozpoczęcia

01 lipca 2009

Data wydania ostateczne- go pozwolenia na użytkowanie

14 lipca 2010


 

OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE

Adres

Jelenia Góra ul. Zielona 4


 

Data rozpoczęcia


 

05,12,2011

Data wydania ostateczne- go pozwolenia na użytkowanie


 

14,06,2012

Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowanie egzekucyjne na kwotę powyżej 100 000 zł


 

NIE

 


 

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERA

 

Adres i nr działki ewidencyjnej

 


 

JELENIA GÓRA UL. ZIELONA DZ. NR 274/4

Nr księgi wieczystej

 


 

JG1J/00089450/4 ; JG1J/00087169/3

Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej

 


 


 

BRAK

W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i sta- nie prawnym nieruchomości

 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek

 

przeznaczenie w planie

1Mz

Dopuszczalna wysokość zabudowy

3 kondygnacje i poddasze

Dopuszczalny procent zabudowy

Intensywność 0,50 do 0,60

Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach po- wietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach

 

1.W okolicy rozpoczęta budowa aquaparku

2.W pobliżu siedziba firmy PMPoland

3. Rewitalizacja Parku Norweskiego oraz Zdrojowego

4.Pobliskie tereny przewidziane pod budownictwo wielorodzinne.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU

Czy jest pozwolenie na budowę


 

TAK

Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne


 

TAK

 

Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone


 

NIE

Numer pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał

307/2009 z dnia 01 lipca 2009r,

307/2009/2011 z dnia 18 listopada 2010

307/2009/2011/2012 z dnia 30 kwietnia 2012

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych

 


 


 

05 grudzień 2011

Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości

 


 


 

31.12.2012

Opis przedsięwzięcia deweloperskiego

Liczba budynków

4

Rozmieszczenie ich na nieruchomości (minimalny odstęp pomiędzy budynkami)

Pomiędzy A1 a B1 17,44m

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

Sposób pomiaru po- wierzchni lokalu mieszkalnego

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wyliczona jest w świetle ścian wewnętrznych lokalu w stanie wykończonym, bez odliczania powierzchni zajętej przez ścianki działowe i zabudowy nie stanowiące konstrukcji lub obudowy danego lokalu. Powierzchnia balkonów i tarasów wyliczona jest jako wielkość płyty balkonu , czy tarasu w świetle pełnych przegród pionowych ,bez odliczania powierzchni zajętych przez ażurowe bariery i przegrody ślusarskie. Sposób wyliczenia powierzchni użytkowych został określony w oparciu o Polską Normę PN-ISO 9836:1997” Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”.

Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego

 


 

ŚRODKI WŁASNE

Środki ochrony nabywców

bankowy rachunek powierniczy użący gromadzeniu środków nabywcy

W związku z art. 37 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przedmiotowej nieruchomości nie dotyczą środki ochrony przewidziane w art. 4 tej ustawy, ze względu na rozpoczęcie sprzedaży przed wejściem w życie ustawy

Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy

 

Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy

 

PKO BP o/Leszno, KB Leszno

Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach

 

Stan surowy

30.07.2012

Stan surowy zamknięty

30.08.2012

Stan wykończeniowy

30.10.2012

Zakończenie budowy

30.11.2012

Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji

 

Sprzedający ma prawo do podwyższenia ceny określonej w niniejszym prospekcie o kwotę wynikającą ze wzrostu podatku VAT, który może zostać nałożony na postawie przepisów podatkowych wprowadzonych w życie po dniu podpisania umowy przedwstępnej.

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ

Należy opisać na jakich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej

 

W przypadku gdy Sprzedający spóźni się z terminem oddania nieruchomości do użytku jednak nie wcześniej niż w terminie 30 od daty w której odbiór miał zostać dokonany.

INNE INFORMACJE

Informacja o możliwości zapoznania s w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną

zawarciem umowy deweloperskiej z:


 

  1. aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;

  2. aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

  3. kopią pozwolenia na budowę;

  4. sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową – sprawozdaniem spółki dominującej;

  5. projektem architektoniczno-budowlanym:

 


 


 


 

Dostępne u pełnomocnika

Roksanesa Żukowskiego

Jelenia Góra ul. Mostowa 6

CZĘŚĆ INDYWIDUALNA

 

Cena m2 powierzchni lokalu mieszkalnego

 


 

4040 zł / m2 brutto

Cena garażu

31 000 zł brutto

Określenie położenia oraz istotnych cech budynku w którym ma znajdować s lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej

 

liczba kondygnacji

4

Technologia wykonania

Cegła ceramiczna

standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości

 

BUDYNEK

Część nadziemna – cztery kondygnacjie

Ściany konstrukcyjne nadziemne – parter z POROTERM pozostałe kondygnacje POROTON T-24

Ściany pomiędzy lokalami – Porotan T24 lub Silikat E25

Stropy – TERRIVA

Elewacja – ocieplona styropianem gr 14cm, tynk akrylowy lub mineralny malowany farbą sylikatową

Dach – drewniany o układzie płatwiowo-kleszczowym, kryty dachówką ceramiczną

Winda osobowa, budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

KLATKI SCHODOWE , POMIESZCZENIA TECHNICZNE

Drzwi zewnętrzne – przeszklone z profili stalowych lub PCV

Posadzki i schody – płytki gresowe

Ściany – tynk cementowo-wapienny lub gipsowy pomalowany

Balustrady typowe z profili stalowych malowanych proszkowo

Liczba lokali w budynku

14

Liczba miejsc garażowych i postojowych

5 garaży i 1 lokal usługowy

Dostępne media w budynku

energia elektryczna, co i cw z sieci, instalacja TV, wideo domofon, monitoring

Dostęp do drogi publicznej

Poprzez działkę 274/5

Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych

 

Usytuowanie lokalu zgodnie z dokumentacją techniczną

 

Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper

 

Powierzchnie i układ pomieszczeń zgodnie z dokumentacją techniczną.

Stan developerski: drzwi wejściowe, bez drzwi wewnętrznych, posadzki betonowe, ściany i sufit szpachlowane i malowane na biało, ogrzewanie i ciepła woda z węzła, grzejniki z głowicami termostatycznymi, podejścia wody i kanalizacji do urządzeń sanitarnych, instalacja elektryczna, telefoniczna TV i wideodomofonowa, gniazda i włączniki elektryczne, okna z PVC z roletami zewnętrznymi

Numer konta dewelopera: PKO BP o/Leszno 53 1020 3088 0000 8402 0045 3126

 

Podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do jego reprezentacji oraz pieczęć firmowa

 

...………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 

 1. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego.

 2. Wzór umowy deweloperskiej.

 3. Projek zagospodarowania terenu